Krav om politiattest i Tiller Idrettslag

Alle som har fylt 15 år og som skal utføre oppgaver for Tiller IL som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha gyldig politiattest. Krav om politiattest gjelder minimum trenere, lagledere, oppmenn,foreldre som er med på turneringer og stevner som ledere, og personer som ofte kjører andre sine barn.

Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.


Ansvarlig for politiattester i Tiller IL er:

Magnar Granhaug, Tonstadgrenda 124

E-post: magnar.granhaug@proxycom.no 

Telefon: 911 93 225


Slik søker du om politiattest:

1: Be om bekretelse, helst pr. e-post, fra Tiller IL v/Magnar Granhaug.

    Henvendelsen må inneholde fullt navn, fødselsdato og informasjon om hvilken oppgave i idrettslaget du skal utføre.

2: Magnar Granhaug sender deg signert bekreftelse. Hvis du er under 18 år må bekreftelsen i tillegg signeres av foresatt.

3: Søknad om politiattest skjer elektronisk ved å logge inn på https://attest.politi.no

    Under 'Formål med attesten' skal du velge Frivillige organisasjoner både som Kategori og Formål.

    Bekreftelsen fra Tiller IL skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

4: Politiet sender deg attesten når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til Tiller IL.

5: Du skal vise din politiattest til Magnar Granhaug.

    Magnar Granhaug og Tiller IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.


Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Ta gjerne kontakt med Magnar Granhaug hvis du har spørsmål eller trenger hjelp. Magnar Granhaug har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.


Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Du kan lese mer om ordningen på:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest 

og

https://www.politi.no/tjenester/politiattest


Med hilsen 

Styret i Tiller IL