Takk for godt årsmøte. Her er referatet.

Postet av Utleira IL den 26. Feb 2020

Takk for årsmøte
Her finner du protokollen
https://www.utleira.no/storage/Preview?id=7966ece8-5996-442a-a9c1-78c21331e73f

Agenda for årsmøtet.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets- og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
b) Kontrollutvalg med en leder, ett medlem og to varamedlemmer.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, tre medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra hovedstyret.
e) Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Frist for innmelding av saker var 8. mars. Dersom det er saker som bør vurderes til årsmøtet kan disse sendes til leder@utleira.no

Sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut på denne linken kontinuerlig. Alle filer ble publisert i løpet av 14. mai. Dersom det er filer som blir endret etter 14. mai blir det kommentert i en endringslogg under denne linken. https://www.utleira.no/storage/files?uid=1100128935&pfi=46313

Alle dokumenter er publisert. Endringslogg for dokumenter endret etter 14. mai

28. mai: Valg - Oppdatert ungdomsstyret.
28. mai: Revisjonsberetningen er nå signert.
27 mai: Årsmelding fra Utleira IL signert
26. mai: Årsregnskapet 2019 med noter signert
26. mai: Fullstendighetserklæring fra daglig leder signert.
20. mai: Budsjettoppdatering totalbudsjett
15. mai: Endring i ski sin årsmelding for å få mer om det sportslige som skjedde i 2019.

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.